บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
กฏหมาย กฏ - กติก า-มติ - ระเบียบ ที่พระสงฆ์ควรทราบ
**************

Image            เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เลขานุการ และ ผู้สนองงานของเจ้าคณะ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จึงได้เห็นสมควร นำกฏหมาย กฏมหาเถรสมาคม - คำสั่ง -กติกา-มติ - ระเบียบ ฯลฯ ที่พระสงฆ์ควรทราบ เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ และตามกติกาสงฆ์หนใต้เข้าไว้ในเว็บไซต์ของเราด้วย ซึ่งขณะนี้ สามารถดาวน์โหลด หรือเปิดไฟล์ขึ้นมา แล้วบันทึกเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามอัธยาศัย ส่วนข้อมูลใดที่ี่ยังไม่มีในรายการ Webmaster จะทะยอยนำเสนอให้ในโอกาสต่อไป หากมีคำแนะนำโปรดแจ้งไปที่ e-mail : watthasai@gmail.com นะครับ

            เฉพาะ .pdf File ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader จึงจะเปิดใช้ได้ และ ไฟล์ .rar ท่านจะต้องมีโปรแกรม Winrar หรือ Winzip จึงจะเปิดใช้ได้ หากในเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว โปรดติดตั้งดังกล่าวในครื่องของท่านก่อน และหากต้องการแบบฟอร์มใด ซึ่งเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ ที่ยังมิได้ใส่ไว้ในเว็บของเรา ก็ขอให้แจ้งเข้ามาได้เลยครับ โดยเราจะทะยอยใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราในการปรับปรุง หรือ update ครั้งต่อไปครับ

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.,MPA.
webmaster

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฏหมายทั่วไป
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน)
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕
กฎหมายพระสงฆ์ สมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ (นำมาลงไว้เพื่อประดับความรู้ครับ)
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (.pdf file - ยกเลิกใช้แล้ว)
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ (.pdf file - ยกเลิกใช้แล้ว)
พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
ประมวลกฎหมายอาญา (.pdf file)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (.pdf file)
พระราชบัญญัติ กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗
กฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
อธิบาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คำอธิบาย พระราชบัญยัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือเวียนแจ้ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ล่าสุด)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓
พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)
ระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมาย(TLCthai.com)
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม "เครือข่ายกฏหมายมหาชนไทย"
ศูนย์ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (วิชากฎหมาย)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
กฎมหาเถรสมาคม
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๖
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๙
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)ว่าด้วยการลงนิคหกรรม

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๒
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๓
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕
(ยกเลิก)
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖
(ยกเลิก)
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑
ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณะเพศ
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๒
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
กฎกระทรวง คำสั่ง และระเบียบ ในระดับเดียวกัน
กฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (.pdf file)
หนังสือเวียนของกรมการปกครอง แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระภิกษุสามเรณขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเวียนของกรมการปกครองระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามเณร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม
มติมหาเถรสมาคม
มติที่
เรื่อง/รายละเอียด
การสร้างพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุและรูปปั้นต่างๆ ที่ใช้ประดับฯ

การขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรในโครงการประกันสุขภาพฯ

๓๖๑/๒๕๔๗ เสนอขอกำหนดให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ระเบียบและคำสั่งมหาเถรสมาคม
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ (.pdf file)
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓
ระเบียบมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (.pdf file)
ระเบียบการลาสิกขาของพระสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๔๙๕
ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ.๒๔๙๘
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฯ
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.๒๕๓๗
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ฯ
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ
ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองฯ
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฯ
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการอนุโมทนาฯ
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๓๗
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยคระกรรมการฝ่ายต่างๆ
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
คำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๒๗
คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๓๙
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
ระเบียบต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ควรทราบ
ระเบียบกองงานพระธรรมทูต (ไฟล์ PDF)
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษา หรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒ (.pdf file)
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ (.pdf file)
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ..ศ. ๒๕๕๒
(.pdf file)
หนังสือเวียนจากกรมมหาดไทย เรื่อง พระภิกษุขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
แนวทางปฏิบัติการขอรับจัดสรรนิตยภัต
ประกาศมหาเถรสมาคม
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศห้ามไม่ให้ภิกษุเป็นหมอทำเสน่ห์ยาแฝดอาถรรพณ์
ประกาศห้ามพระเณรไม่ให้บวชหญิงเป็นบรรพชิต
ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้เกี่ยวข้องในเรื่องฯ
ประกาศห้ามมิให้ภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคมฯ
ประกาศห้ามมิให้ภิกษุสามเณรเทศน์มหาชาติตลก
ประกาศ เรื่อง ภิกษุสามเณรเซ็นนามแสดงภาวะไม่แน่นอนฯ
ประกาศห้ามภิกษุสามเณรไปจดเลขสลากกินแบ่ง
ประกาศให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย
ประกาศ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียกเงินค่าเวทย์มนตร์
ประกาศ เรื่อง ห้ามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม
ประกาศ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์. บอกเลขสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบ.
ประกาศ เรื่อง ห้ามการแสวงหาลาภด้วยวิธีออกบัตรฯ
ประกาศ ห้ามพระภิกษุสามเณรประกอบอาชีพฯ
ประกาศ เรื่องวันพระ
ประกาศ เรื่องเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล
ประกาศ เรื่องเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
ประกาศ เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่ฯ
ประกาศ เรื่องการเรียกคำนำหน้าชื่อของพระสงฆ์
ประกาศ เรื่องคำถวายพระพรในการถวายพระธรรมเทศนาฯ
เอกสารโรเนียว เรื่อง ขอให้รับรองคุณสมบัติผู้จะอุปสมบท
"ผู้ถูกคุมประพฤติ"ไม่สามารถเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท" ประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และพระอุปัชฌาย์ควรรู้
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๙๑/๒๕๕๑ เรื่อง การทำบัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุสามเณร
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๒๒/๒๕๔๔ เรื่อง ป้องกันภัยของยาเสพติด
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๖๐/๒๕๔๕ เรื่อง ปัญหาพระธุดงค์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๖๘/๒๕๔๖ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่วัด
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๔๔/๒๕๔๙ เรื่องเสนอขอแต่งตั้งพระครูถาวรบุญรัต ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๐๙/๒๕๔๙ เรื่อง การแสดงไม่เหมาะสมในวัดพระพุทธศาสนา
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๘๖/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๘๖/๒๕๕๓ เรื่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติขออนุญาตบรรพชาอุปสมบท
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๗๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์แลกเปลี่ยนที่ดินที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ดินศาสนสมบัติกลาง กับที่ดินเอกชน
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๕๗/๒๕๕๓ การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เป็นชื่อกองทุนผู้ประสบอุบัติภัย
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๗๓/๒๕๕๓ โครงการรักษาฟรี ๔๘ ล้านคน ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๖๒๕/๒๕๕๓ แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในภาค ๑๗
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๖๔๘/๒๕๕๓ เห็นชอบการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ ครบรอบ ๒๖ ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้ฯ
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๓/๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔/๒๕๕๔ แต่งตั้ง พระธรรมวรมุนี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๖๕/๒๕๕๔ เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในหนใต้
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๗๒/๒๕๕๔ รับทราบรายงานเหตุการณ์พระภิกษุวัดหลักเมือง จังหวัดปัตตานี ถูกสะเก็ดระเบิด ขณะบิณฑบาต
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง รับทราบรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีงดออกรับบิณฑบาตเป็นเวลา ๓๐ วัน
มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๗๐/๒๕๕๔ รับทราบรายงานพระภิกษุที่พักสงฆ์พุทธิเฉลิม จังหวัดยะลา ได้รับบาดเจ็บขณะกลับจากบิณฑบาต
มติมหาเถรสมาคม มติที่
อ่านมติมหาเถรสมาคมทั้งหมด
กติกาสงฆ์
วิธีการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
<<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
 
 
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี