โปรดเลือกหัวข้อของวันสำคัญเพื่อเรียกดูข้อมูล
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
  "วันวิสาขบูชา "เป็นวันหยุดสากลตามมติองค์การสหประชาชาติ
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันลอยกระทง
  วันขึ้นปีใหม่
  วันสงกรานต์
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
  Comming Soon
Comming Soon
 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี