บริการแบบฟอร์มและแบบพิมพ์
แก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และเลขานุการ

Image            เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เลขานุการ ผู้สนองงานของเจ้าคณะ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ กระผม (พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล) จึงได้เห็นสมควร นำแบบฟอร์ม และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์ และตามกติกาสงฆ์หนใต้เข้าไว้ในเว็บไซต์ของเราด้วย ซึ่งขณะนี้ สามารถดาวน์โหลด หรือเปิดไฟล์ขึ้นมา แล้วบันทึกเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามอัธยาศัย (เมื่อครั้งที่ทำเว็บ "สงฆ์ภาค๑๖.คอม มีแบบฟอร์ม/แบบพิมพ์ตัวอย่างเพียง ๘๔ ตัวอย่าง" แต่ใน "มหาบุญโฮม.คอม มีแบบฟอร์ม/แบบพิมพ์ตัวอย่างถึง ๑๒๙ ตัวอย่าง" และจะทะยอยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆตามโอกาสอำนวย) ส่วนแบบฟอร์มหรือแบบพิมพ์ใดที่ยังไม่มีในรายการ Webmaster จะทะยอยนำเสนอให้ในโอกาสต่อไป หากมีคำแนะนำโปรดแจ้งไปที่ e-mail : watthasai@gmail.com หรือที่ เฟชบุ้ค พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล https://www.facebook.com/mahabunhome นะครับ

            เฉพาะ .pdf File ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader /Reader จึงจะเปิดใช้ได้ และ ไฟล์ .rar ท่านจะต้องมีโปรแกรม Winrar หรือ Winzip จึงจะเปิดใช้ได้ หากในเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว โปรดติดตั้งในครื่องของท่านก่อน และหากต้องการแบบฟอร์มใด ซึ่งเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ ที่ยังมิได้ใส่ไว้ในเว็บของเรา ก็ขอให้แจ้งเข้ามาได้เลยครับ โดยเราจะพยายามทะยอยใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราในการปรับปรุง หรือ update ครั้งต่อไปครับ

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.,MPA.
webmaster

หมายเหตุ.-บางรายการ/แบบพิมพ์ อาจจะซ้ำกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้มั่นใจว่าสามารถเปิดและใช้งานได้จริง

ที่
รายการแบบฟอร์ม แบบพิมพ์ ตัวอย่างเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
หมายเหตุ
แบบพิมพ์เก็บข้อมูลทะเบียนสัทธิวิหาริกพระอุปัชฌาย์ (เก็บข้อมูลจากใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อให้พระอุปัชฌาย์สะดวกในการสืบค้น)
Excel
ตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรที่วัดออกให้แก่ผู้ผ่านโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด (มีทั้งปก คำอธิบาย แบบฟอร์ม และตัวอย่างบัญชีรับ-จ่าย) ตัวชี้วัดที่ 1.5 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Excel
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นตรี (แบบใหม่)
Excel
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นโท (แบบใหม่)
Excel
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้นักธรรมชั้นเอก (แบบใหม่)
Excel
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี (แบบใหม่2558)
Excel
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นโท (แบบใหม่2558)
Excel
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นเอก (แบบใหม่2558)
Excel
๑๐
แบบฟอร์ม "คำทำทัณฑ์บน"
Word
๑๑
ตัวอย่างหนังสือ "คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัด(สั่งแบบแยกรูป)" ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ
Word
๑๒
ตัวอย่างหนังสือ "คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการประจำจังหวัด(สั่งรวมในคำสั่งเดียว)" ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ
Word
๑๓
ตัวอย่าง บัตรประจำตัวพระวินยาธิการ เพื่อให้พระวินยาธิการติดแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ (คู่กับคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด)  
๑๔
ทะเบียนประวัติพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ (ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ)
pdf File
๑๕
แบบเอกสารเพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม  
๑๖
บัญชีรายนามเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการของคณะสงฆ์หนใต้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๕
๑๗
บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
Excel
๑๘
บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕
Excel
๑๙
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
Excel
๒๐
ทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร ที่อยู่จำพรรษาในวัด/พำนักอยู่ประจำในวัด
Word
๒๑
แบบบัญชีสำรวจวัด พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด ชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕.......
Excel
๒๒
แบบบันทึกรายงานคณะกรรมการช่วยเหลือพระผู้ประสบภัย
Word
๒๓
แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕……
Excel
๒๔
ใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (แบบใหม่) (จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)
pdf File
๒๕
บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้าประชุมตามโครงการพระสงฆ์กับการบูรณาการหลักศาสนาเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง
Excel
๒๖
บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการถวายความรู้ตามโครงการถวายความรู้พระภิกษุเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ
Excel
๒๗
แบบรายงานขออนุญาตสร้างวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๒๘
แบบรายงานขอตั้งวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๒๙
บัญชีรายนามวัดเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
Excel
๓๐
แบบขอจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
Word
๓๑
แบบรายงานกิจกรรมหน่วย อปต. ประจำปี... (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๓๒
แบบรายงานขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
Word
๓๓
แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ(เอกสารหลายรายการ ครบชุด)
Word
๓๔
แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย (ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๓๕
แบบรายงานขออนุญาตสร้างวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๓๖
แบบการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด(พร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอน)ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
pdf File
๓๗
แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๓๙
แบบขอหนังสือรับรองสภาพวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๔๐
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีม (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๔๑
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๔๒
แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
Word
๔๓
แบบรายงานการขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
pdf File
๔๔
แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลว(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
DOC File
๔๕
แบบบันทึกการตรวจสอบที่ดิน(การขึ้นทะเบียนวัดร้าง) แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
pdf File
๔๖
แบบรายงานขอยกวัดร้างขี้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาพร้อมคำแนะนำ(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
Word
๔๗
แบบรายงานขอรวมวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
Word
๔๘
แบบรายงานขอย้ายวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๔๙
แบบรายงานขอยุบเลิกวัด(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๕๐
แบบรายงาน/หนังสือเพื่อขออนุนุญาตจัดงานวัด(เหตุการณ์สมมมติ)
pdf File
๕๑
หนังสือรับรองการอุปสมบท(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๔๒
หนังสือรับรองการบรรพชา(ของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๕๓
บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
Excel
๕๔
แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ 115/2552
Word
๕๕
หนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร (ออกแบบไว้สำหรับออกให้ได้เล่มละ ๑๐๐ รูป)
pdf File
๕๖
ปกหนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร
pdf File
๕๗
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนา ประจำปี ๒๕๕๓
๕๘
บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระวิทยากรอบรมเยาวชน ของคณะสงฆ์หนใต้ รุ่นที่ ๑ ฃ/๒๕๕๓
Excel
๕๙
แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้
Excel
๖๐
ตัวอย่างหนังสือขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนัก
pdf File
๖๑
ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท (เพื่อให้กุลบุตรผู้ที่ลาบวชได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรายงานตัวเข้าทำงาน)
pdf File
๖๒
ตัวอย่างหนังสือเจ้าอาวาสฝอุปัชฌาย์ขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักวัดอื่น
pdf File
๖๓
บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้
Excel
๖๔
บัญชีรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้
Excel
๖๕
ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ
pdf File
๖๖
แบบฟอร์มชุดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท (แบบใหม่ มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
pdf File
๖๗
บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ของคณะสงฆ์หนใต้
Excel
๖๘
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับตำบลผู้เข้าประชุมสัมมนา ของคณะสงฆ์หนใต้
Excel
๖๙
บัญชีรายนามพระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะสงฆ์หนใต้
Excel
๗๐
บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี หรือ บัญชี สว.๑ (สำหรับพระอุปัชฌาย์ รายงานเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งเจ้าคณะอำเภอ)
Excel
๗๑
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในจังหวัด หรือบัญชี สว. ๒ (สำหรับเจ้าคณะจังหวัดทำส่งเจ้าคณะภาค)
Excel
๗๒
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในภาค หรือ บัญชี สว.๓ (สำหรับเจ้าคณะภาคนำส่งเจ้าคณะใหญ่)
Excel
๗๓
แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)
pdf File
๗๔
แบบรายงานการพ้นตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ (ใช้ Acrobat Reader เปิด)
pdf File
๗๕
แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ (สามารถเปิดด้วย Word แล้วแก้ไข ใช้ได้เลย)
Word
๗๖
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลี ชั้นประโยค..... (ศ.๒)
Excel
๗๗
แบบฟอร์มบัญชีเรียกชื่อนักเรียนเข้าสอบความรู้บาลี ชั้นประโยค.....(ศ.๓)
Excel
๗๘
บัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
Excel
๗๙
บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
Excel
๘๐
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ / รองเจ้าคณะ
Excel
๘๑
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ
Excel
๘๒
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕.......
Excel
๘๓
ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)
Word
๘๔
แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)
Word
๘๕
ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)
Word
๘๖
แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)
Word
๘๗
คำแนะะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
pdf File
๘๘
แบบทะเบียนประวัติพระราชาคณะ (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๘๙
แบบทะเบียนประวัติพระครูสัญญาบัตร (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
pdf File
๙๐
แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)
Word
๙๑
แบบทะเบียนประวัติสามเณร (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)
Word
๙๒
แบบฟอร์มแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
Word
๙๓
แบบรายงานรายรับ-รายจ่ายการทอดกฐิน
pdf File
๙๔
แบบเอกสารเพื่อรายงานการประชุมพระสังฆาธิการ
Word
๙๕
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ
Excel
๙๖
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
Excel
๙๗
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์
Excel
๙๘
แบบหนังสือขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Word
๙๙
แบบหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ
Word
๑๐๐
แบบหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง แจ้ง และรายงานการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะ
Word
๑๐๑
แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ
Word
๑๐๒
Word
๑๐๓
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
Word
๑๐๔
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
Word
๑๐๕
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
Word
๑๐
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการและไวยาวัจกร
Word
๑๐
แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์
Word
๑๐
แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์
pdf File
๑๐๙
แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี (แนบแบบรายงานขอยกเป็นที่ปรึกษาฯด้วย)
pdf File
๑๑๐
แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่
Word
๑๑๑
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งหน้าที่
Word
๑๑๒
แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่
Word
๑๑๓
แบบเอกสารเกี่ยวกับการตำหนิโทษและภาคทัณฑ์พระสังฆาธิการ
Word
๑๑๔
แบบเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์
Word
๑๑๕
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลีfont_paLi (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)
๑๑๖
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาไทยfont_thai (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)
๑๑๗
แบบฟร์อมบัญชี ศ แผนกธรรม (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)
๑๑๘
แบบฟร์อมบัญชี สนามสอบ ประจำปี ๒๕๕๑ (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)
๑๑๙
โปรแกรม WinRAR 3.40thai
๑๒๐
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลี (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)
winzip
๑๒๑
แบบบัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
Excel
๑๒๒
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม
Word
๑๒๓
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม (ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะเปิดได้)
pdf File
๑๒๔
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์
Word
๑๒๕
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์
pdf File
๑๒๖
แบบบฟอร์มใบสมัครงาน (แบบจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ)
pdf File
๑๒๗
แบบรายงานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือวัดและพระภิกษุสามเณรผู้ปะสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย ในภาค ๑๖
Word
๑๒๘
แบบฟอร์มเอกสารติดต่อราชการ  
๑๒๙
กำหนดการส่งบัญชีและการปฏิบัติงานสำคัญในรอบปีของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เว็บไซต์ "มหาบุญโฮม.คอม" เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต วิปัสสนาจารย์ และพุทธบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอสาระ ธรรมะ อย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษย์ชาติอย่างสูงสุด

webmaster contact
พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙ E-mail : watthasai@gmail.com
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานของคณะสงฆ์ส่วนนี้
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชือบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล
แล้วแจ้งการบริจาคพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : watthasai@gmail.com ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง