ผู้ดูแล|เฟชบุ้คพระมหาบุญโฮม|วัดท่าไทร|แบบฟอร์ม-แบบพิมพ|ข่าวสุราษฎร์ธานี|ข่าวศาสนา|กิจกรรมวัด|รวมพลังปกป้องพุทธ|กฎ-ระเบียบ|บทความ|กลอน|เว็บทั่วไป|เว็บตำรวจ
ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ "มหาบุญโฮม.คอม" เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต วิปัสสนาจารย์ และพุทธบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอสาระ ธรรมะ อย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษย์ชาติอย่างสูงสุด
เมนูหลัก / MAINMENU
ผู้ดูแลระบบ/Webmaster
บทเว็บมาสเตอร์
ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย ์ภาค๑๖
สถิติพระธรรมทูตในประเทศ
รายชื่อพระธรรมทูตในประเทศ
ข้อมูลพระธรรมทูต รุ่น ๕๒
ร่วมฉลอง ๑๑๐ ปีพุทธทาสภิกขุ
กฏหมาย กฏ และระเบียบ
บริการแบบฟอร์มแบบพิมพ์
ประวัติพระอสีติมหาสาวก
ดิคชั่นนารีสำหรับชาวพุทธ
ประวัติ-คำสอนครูบาอาจารย์
รวมเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต
วิธีการพระขอมีบัตรประจำตัว ปชช.
ประวัติบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือคู่มือปฏิบัติงานคณะสงฆ์
ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศฯ
วิธีการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ขั้นตอนขออนุญาตไปต่างประเทศ
ใบรับรองพระ-เณรขอไปต่างประเทศ
วิธีกรอกใบขออนุญาตไป ตปท.1
วิธีกรอกใบขออนุญาตไป ตปท.2

ค้นข้อมูลผู้ผ่านการพิจารณาศตภ.

ค้นชื่อผู้สอบนธ.-ธศ.ได้ปี43-58
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบตู้ลำโพง1ชุดใหญ่ให้โรงเรียน
กระเป๋าศาสนพิธีกร
ติดตั้งป้ายประวัติและผลงานหลวงพ่อชม
ทำตู้ลำโพงซับเบส Jbin v.3 ใช้ในวัด
ทำตู้ลำโพงกลางแหลม12X2+1ชุด1
ทำตู้ลำโพงกลางแหลม12X2+1ชุด2
ซื้อตู้ลำโพงซับเบส W มาใช้ในวัด
ทำที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจในวัด
หนังสือประวัติ หลวงพ่อชม
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสุทธิ
คำแนะนำในการออกหนังสือสุทธิ
แบบใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิ
วิธีออกหนังสือสุทธิให้พระ-สามเณร
วิธีออกหนังสือสุทธิแทนเล่มเดิม
วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก(สว.1)
แบบหนังสือนำส่งบัญชีสัทธิวิหาริก
วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)
แบบทะเบียนควบคุมหนังสือสุทธิ
ปกทะเบียนควบคุมหนังสือสุทธิ
แจ้งพระอุปัชฌาย์ให้ออกหนังสือสุทธิ
วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)
   (พระสมณศักดิ์ถ่ายหน้า๑๘-๑๙ด้วย)
ข้อมูลที่เราชาวพุทธความรู้
เจ้าคณะใหญ่ทั่วประเทศ
เจ้าคณะภาค&รองฯทั่วประเทศ
ผู้บริหารการคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
เจ้าคณะจังหวัด-รองฯ-เลขาฯภ.๑๖
เจ้าคณะอำเภอและรองฯในภาค ๑๖
เจ้าคณะตำบลและรองฯ ในภาค ๑๖
เลขานุการจังหวัด-อำเภอ ภ.๑๖
รายชื่อวัดในเขตปกครองภาค ๑๖
ข้อมูลวัดในจ.นครศรีธรรมราช
ข้อมูลวัดใน จ.ชุมพร
ข้อมูลวัดใน จ.สุราษฎร์ธานี
พระอารามหลวงในภาค ๑๖
สนง.พระพุทธศาสนาในภาคใต้
รับพระบัญชาฯ แต่งตั้ง จล.วัดไตรฯ
รับพระบัญชาฯแต่งตั้ง จล.วัดดุสิดฯ
เจ้าคณะ รองฯ เลข.ภ.๑๖ในอดีต
สถิติวัด ที่พักสงฆ์ ในภาค ๑๖
สถิติวัด ที่พักสงฆ์ ในภาค ๑๗
สถิติวัด ที่พักสงฆ์ใน ภาค ๑๘
ชื่อพระวินยาธิการคณะสงฆ์หนใต้
บริการสืบค้นฐานข้อมูลวัด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวงทั่วประเทศไทย
รายชื่อวัดทั่วประเทศไทย (Excel)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่ทั่วประเทศ
เจ้าคณะภาคและรองทั่วประเทศ
พระปริยัตินิเทศก์ ๑๔ จว.ภาคใต้
พระจริยานิเทศก์ทั่วประเทศไทย
กรรมการบริหารพระจริยานิเทศก์
เจ้าคณะอำเภอและรองฯในภาค๑๗
เจ้าคณะอำเภอและรองฯในภาค๑๘
เจ้าคณะตำบลและรองฯ ในภาค๑๗
เจ้าคณะตำบลและรองฯ ในภาค๑๘
เลขานุการจังหวัด-อำเภอ ภ.๑๗
เลขานุการจังหวัด-อำเภอ ภ.๑๘
พระราชาคณะ เปรียญ ๙ ประโยค
รวมเหตุการณ์ในอดีต (รายเดือน)
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งค้นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทั่วโลก
ข้อมูลการปฏิบัติงานคณะสงฆ์
อำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์
การคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการ
เลขานุการทางคณะสงฆ์
งานสารบรรณที่เลขานุการควรทราบ
เขตปกครองคณะสงฆ์
วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการ(เจ้าคณะ)
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ
วิธียกเจ้าคณะ-รองฯเป็นที่ปรึกษา
วิธีแต่งตั้งผู้ปกครองวัด(เจ้าอาวาส)
วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
การมอบหมายอำนาจหน้าที่
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ไวยาวัจกร
การพ้นหรือออกจากตำแหน่ง
วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์
วิธีส่งมอบงานการคณะสงฆ์
วิธีให้พระสังฆาธิการพ้นตำแหน่ง
วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ
วิธีพัก-ปลดพระสังฆาธิการ
วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์
การร้องทุกข์
ศาสนพิธีสำหรับผู้บริหาร
การวางแผนพัฒนากิจการของวัด
หลักสูตรอบรมเจ้าอาวาสหนใต้
สมณศักดิ์ และ พัดยศ
กฏ-มติ-ระเบียบ
กฎหมายบ้านเมืองกับพระธรรมวินัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯ
กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗
การใช้คำนำหน้าชื่อพระ-สามเณร
กฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อธิบาย พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย พรบ.คอมพิวเตอร์๒๕๕๐
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
เวียนแจ้ง พรบ.แอลกอฮอลล์
แนวทางปฏิบัติขอรับจัดสรรนิตยภัต
<<More..อ่านเพิ่มเติม>>
ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ
การปกครองคณะสงฆ์
การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยต่างๆ
ุการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ

ตำหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
สมณศักดิ์ คืออะไร
พระต้นแบบการถวายอดิเรก
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรม
Image

       เว็บไซต์แหล่งค้นคว้าข้อมูลกลับมาแล้ว ภายใต้ชื่อใหม่ "มหาบุญโฮม.คอม" เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต วิปัสสนาจารย์ และพุทธบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอสาระ ธรรมะ อย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษย์ชาติอย่างสูงสุด
  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ข้าพเจ้าได้ทำเว็บไซต์ www.songpak16.com เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการรองเจ้าคณะ นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั้งของคณะสงฆ์และทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งแก่การศึกษาค้นคว้า ข้อมูลในการทำรายงาน วิขัย ฯลฯ ซึ่งโด่งดังไปทั่ว ผู้ประสงค์จะติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด โปรดคลิ๊กติดตามเฟชบุ้คพระมหาบุญโฮม นะครับ<<อ่านต่อ>>

         ได้จัดรวมรวมข้อมูล ธรรมะ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ของท่านในโอกาส ๑๑๐ ปีชาตกาลพุทธทาส ภิกขุ ซึ่งยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" <ดูข้อมูลทั้งหมด>

            เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เลขานุการ และ ผู้สนองงานเจ้าคณะ จึงได้เพิ่มแบบฟอร์ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะทะยอยลงต่อไป <ดูแบบฟอร์มทั้งหมด>

Image            ตามที่ คณะสงฆ์ภาค ๑๖ได้จัดให้มีการฝึกอบรม "พระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตร ๔๕ วัน" แก่พระภิกษุในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๕๙ รวม ๖ รุ่น นั้น
            ในการฝึกอบรม "พระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตร ๔๕ วัน" ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๖ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ เมษายน - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดวาลุการาม ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ "พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล" ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย จึงถือโอกาสเอาข้อมูลการฝึกอบรมมาให้ได้รับทราบ <<อ่านข้อมูลทั้งหมด>>

Image            ตามที่ข้า เจ้ า"พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล " ได้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรพระธรรมทูต(หลักสูตร ๑๕ วัน) ในรุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ .จึงใคร่จะใช้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแพร่ในแนวใหม่โดยใช้อินเตอร์เนต เป็นเครื่องมือ ประกอบกับมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้จดทะเบียนโดเมนเนม http://www.mahabunhome.com (พร้อมโฮสท์) ๑ ปี <<อ่านข้อมูลทั้งหมด>>

           ตามที่ได้มีพระภิกษุ สามเณร ได้จัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ มีจำนวนมากมายในแต่ละเดือน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ที่ได้ยื่นขออนุญาตดังกล่าว จึงได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ มาแสดงไว้เพื่อค้นคว้าต่อไป <<ดูรายงานทั้งหมด>>

มติมหาเถรสมาคมที่น่าสนใจ
มติที่
เรื่อง/รายละเอียด
การสร้างพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุและรูปปั้นต่างๆ ที่ใช้ประดับฯ

การขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรในโครงการประกันสุขภาพฯ

๓๖๑/๒๕๔๗ เสนอขอกำหนดให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
  <<อ่านทั้งหมด>>

          ทีมงานของเรา ได้รวบรวมข้อมูล ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิใน ๖ จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้สนใจใคร่รู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และประกาศเกียรติคุณ ผลงาน และน้ำใจของชาวไทยเราทุกท่านที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติ <ดูข้อมูลทั้งหมด>

โรงเรียนวิถีพุทธ

          โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้จัดให้มีกิจกรรม การประชุมสัมมนา อบรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้โครงการดังกล่าว ได้ประสบผลสำเร็จ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ และความสุขแก่มวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ จึงรวบรวมข้อมูลมาเสนอ<<ดทั้งหมด>>

ที่
ข้อมูล/หัวข้อเรื่องที่น่าสจใจ
ข้อมูลแนะนำโรงเรียนวิถีพุทธ
สามประสาน ร.ร.วิถีพุทธร่วมใจเป็นกัลยาณมิตรฯ
หลักสูตรธรรมศึกษาป้องเด็กไทยไร้ศีลธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
บทความ/ประเด็นข่าวน่าสนใจ
ที่
หัวข้อเรื่อง
๐๑
ปัณณัตติวัชชะ และโลกวัชชะ คำที่คนไทยยังเข้าใจผิด
๐๒
ข้าวพระ/ข้าวพระพุทธ คำวัดที่เราชาวพุทธควรรู้
๐๓
ภิกษุณีเถรวาทต้องเกิดจากภิกษุณีสงฆ์เถรวาทและพระภิกษุสงฆ์เถรวาท (ทำนองเดียวกับคนต้องเกิดจากของสปีชีส์ของคน ผสมพันธุ์คนเท่านั้น จะเกิดจากของสปีชีส์ของคนผสมพันธุ์กับพืชหรือของสปีชีส์ของคนผสมพันธุ์กับสัตว์ประเภทอื่น ย่อมเป็นไปไม่ได้)
๐๔
"ความเป็นพุทธ มาคู่กับภารกิจ และหน้าที่ ซึ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ" ประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธควรตระหนัก
๐๕
"ผู้ถูกคุมประพฤติ"ไม่สามารถเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท" ประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และพระอุปัชฌาย์ควรรู้
๐๖
ตำรวจ/พนักงานสอบสวนจะดำเนินการให้พระภิกษุสละสมณเพศ(สึก)เองได้หรือไม่
๐๗
การเรี่ยไรนอกวัด จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนจึงดำเนินการได้
๐๘
"แม่น้ำที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ" ที่เราชาวพุทธควรรู้
๐๙
"ทำไมการทำบุญกฐินจึงได้บุญมาก" ที่ชาวพุทธควรรุ้
๑๐
แนวคิดเลี้ยงวัว รีดนมไว้ดื่มเอง ใช้งาน และใช้สาระพัดประโยชน์ อินเดียเขาทำจนกระทั่งได้ผลเป็นประจักษ์แล้ว
๑๑
๙ เหตุผลที่เราควรไปลอยกระทง
๑๒
"หญ้ากุสะ มิใช่หญ้าคา" ประเด็นที่เราชาวพุทธควรรู้
๑๓
พระวินยาธิการกับการตรวจฉี่ : อำนาจนอกพระธรรมวินัย โดย โมไนย พจน์
๑๔
มหาเถรสมาคมกร้าวห้ามตัด'วัด'ออกจากชื่อโรงเรียน ขู่ใครฝ่าฝืนไม่ให้ต่อสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์
๑๕
ตัด'วัด'จากคำนำหน้าโรงเรียนได้ข้อยุติ สพฐ.ขานรับ-มติมหาเถรฯยอมให้แก้แค่ 2เงื่อนไข
๑๖
บันเทิงธรรม โดย ท่านสันตินันท์ (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช)
๑๗
พระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างคน
๑๘
ธนาคารพระพุทธศาสนา
๑๙
พรบ.คณะสงฆ์กับอนาคตพระพุทธศาสนาในไทย
๒๐
ชีวิตชาวพุทธที่นักการเมืองไม่มีปัญญาแก้ไข
๒๑
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เปี่ยมด้วยเมตตาและภักดีต่อสถาบันหลัก
๒๒
"สมเด็จพระพุฒาจารย์" สอนให้นำหลักธรรม ๔ข้อมาดำเนินชีวิต
๒๓
'หลวงพ่อพะยอม' เสาหลักหลอมเลือดไทยในแผ่นดิน 'มาเลเซีย'
๒๔
มุมมอง "เจ้าคณะใหญ่หนใต้" สถานการณ์รุนแรง ๓ จังหวัดใต้
๒๕
ผู้แทนคณะสงฆ์ ๓ จว.ชายแดนใต้เร่งนายกฯ แก้ปัญหาไฟใต้
๒๖
เมื่อพระต้องพูด! เสียงสะท้อนจากชายแดนใต้
๒๗
อิ่มบุญประเพณีชักพระชายแดนใต้ อิ่มใจสามัคคีคน ๓ วัฒนธรรม
๒๘
60 ปี ชักพระโคกโพธิ์ หล่อศรัทธา หลอมสามัคคี พุทธศาสนิกชนชายแดนใต้
๒๙
เขตปกครองสงฆ์ภาค ๘ พัฒนาพระสังฆาธิการผ่านคลื่นวิทยุชุมชน
๓๐
พระเทพสิทธิมงคล นักพัฒนาการศึกษา
๓๑
‘จริยธรรม’ เป็นปัญหาหลักของสังคมปัจจุบัน
๓๒
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่จะช่วยให้พระพุทธศาสนาพ้นภัย โดย, พระธรรมปิฎก
๓๓
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
๓๔
พระต่อเน็ตเข้ากุฏิ โทษถึงสึก จริงหรือ ?
๓๕
ความเห็นของพระ เรื่อง'สงฆ์ใช้ไฮเทค' ประโยชน์..ที่มีปัญหา?
๓๖
สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวของไทย
๓๗
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นแบบนักสังคมสงคราะห์
๓๘
สมเด็จพระพุฒาจารย์ แนะใช้เทคโนโลยีช่วยเผยแผ่ธรรมะ
๓๙
๑๐ ปี "พระบัณฑิตอาสา" เข็มทิศจิตใจ-เพื่อชาวเขา
๔๐
ปฏิรูปประเทศไทย: พระสงฆ์กับการถูกรอนสิทธิ์ทางการเมือง
๔๑
"ประเพณีทำบุญวันศารท" ที่เราชาวพุทธควรรู้
๔๒ มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัด
กฏกระทรวงฯ เกี่ยวกับวัด2559
เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับวัด
ขั้นตอนการสร้างวัด
ขั้นตอนการตั้งวัด
ขั้นตอนการรวมวัด
ขั้นตอนการย้ายวัด
ขั้นตอนการยุบเลิกวัด
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระอยู่จำพรรษา
ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง
วิธีการในการขออนุญาตจัดงานวัด
กำหนดการส่งบัญชี-การปฏิบัติงานสำคัญ ในรอบปีของคณะสงฆ์ จ.สุราษฎร์ธาน
ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
รายชื่อผู้สอบ น.ธ.-ธ.ศ.ได้ ภาค 16
พ.ศ.
จังหวัด
ชั้น
สอบได้
2560 ชุมพร น.ธ.ตรี
ธ.ศ.ตรี
นครศรีฯ น.ธ.ตร
ธ.ศ.ตรี
สุราษฎร์ธานี น.ธ.ตรี
ธ.ศ.ตรี
ขออภัย : กำลังรอข้อมูลเพื่ออัปเดทต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระประวัติของพระพุทธเจ้า
ศาสนธรรม/พระคัมภีร์หลัก
พระไตรปิฎก Online
อ่าน/แจกพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ค้นดิคชั่นนารีสำหรับชาวพุทธ
(พจนานุกรมพุทธศาสน์)

ศัพท์ศาสนาพุทธภาคภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
รู้จักพุทธมลฑล : นสพ.ข่าวสด
วัดวาอารามในอุดมคติ
ข้อมูลศาสนาพุทธในสุราษฎร์ธานี
พระมหาเจดีย์ในประเทศไทย
ศีล ๕ หลักธรรมทำให้เป็นคน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ไวยาวัจกร"
พระมหาเจดีย์ในประเทศไทย
การอ่านการเขียนภาษาบาลี
พุทธศาสนสุภาษิต
พจนานุกรมพุทธศาสน์-ปยุตฺโต
พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
วิจัยพบแผ่เตตาทำให้สุขภาพดี มีสุข
ศาสนาประจำชาติ(ฉบับสมเด็จ)
 ศาสนาประจำชาติ(ฉบับกรม)
 มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
 ภัยภายใน:ภัยอันตรายน่ากลัวที่สุด

 สวนต้นไม้ในพระพุทธศาสนา
 เหตุที่พระอนุโมทนาภาษาไทย

 นาลันทา

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
 
นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ?
 บันเทิงธรรม โดย ท่านสันตินันท์
 
ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข
 คุณสมบัติของญาติ/ความเป็นญาติ
พระเจ้าสิบชาติ
 เตมียชาดก
 ชนกชาดก
 สุวรรณสามชาดก
 เนมิราชชาดก
 มโหสถชาดก
 ภูริทัตชาดก
 จันทชาดก
 นารทชาดก
 วิทูรชาดก
 เวสสันดรชาดก
ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์
 ประวัติอสีติมหาสาวก(พระอรหันต์)
 พระสงฆ์กับการศึกษาไทย
 พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย
 พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
 พระสงฆ์กับการเมือง(กิจเพื่อแผ่นดิน)
 พระสงฆ์ไทยกับการสร้างชาติไทย
 พระสงฆ์กับความเป็นครู
 พระสงฆ์กับการพัฒนา
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 พระสงฆ์คือสุดยอดนักจัดสวัสดิการ
 การปกครองคณะสงฆ์
 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยต่างๆ
 บัตรประจำตัวของพระสงฆ์
 ตำรวจพระ (พระวินยาธิการ)
 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 หลวงปู่ชา สุภัทโท
 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
 หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
 หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
 หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญพโล
 คำสอนและประวัติทั้งหมด
ข้อมูลพิธีกรรมควรทราบ
 การทำบุญตักบาตร
 การกรวดน้ำ
 การสมาทานศีล
 การรักษาศีล
 การแผ่เมตตา
 การนั่งสมาธิ
 การทำวัตรสวดมนต์
 การฟังธรรม
 การไหว้พระก่อนนอน
 การไหว้ ๕ อย่าง
 คำไหว้พระ-อาราธนา-ถวายทาน
 คำถวายทานต่าง ๆ
 คู่มือการทำบุญ
 ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญ
 อ่านทั้งหมด
ชม ฟัง มีเดียธรรมะ
แหล่งที่ ๑
เสียงธรรม (จากครูบาอาจารย์)
โหลดเพลงธรรมะ
วิทยุ-คลื่นธรรมะ
ชม VCD onlineเกี่ยวกับศาสนา
วิทยุครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โหลด MP3 เกี่ยวกับคำวัดสั้นๆ
โหลดท่องจำบาลีไวยากรณ์

เสียงธรรม (จากครูบาอาจารย์)
ฟังเพลงเข้าวัดท่าไทร
ธรรมะปฏิบัติ/ปฏิปทา
กิจวัตรและธดุงควัตรหลวงปู่มั่น
วิธีฝึกสติ&วิปัสสนาระบบลัดสั้น
นะนำการฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ
ธรรมะฉบับเรียนลัด
คู่มือทำความดี
ความเชื่อเรื่องกรรม
ชุมนุมสู่แสงธรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา
ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยือนเราเป็นคนที่

เริ่มนับ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๔ น.

เปิดตัวเมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แก้ไขล่าสุด ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๙ น.
webmaster contact
พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล โทร. ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙ E-mail : watthasai@gmail.com
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะของคณะสงฆ์ส่วนนี้
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชือบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล
เสร็จแล้ว โปรดแจ้งการบริจาคพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : watthasai@gmail.com ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง